• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • concordia

 • Ergo-Hestia

 • generali

 • Gothaer

 • interRisk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Dom i mieszkanie

 • Dom i mieszkanie
 • Assistance domowy
 • Ubezpieczenie Firm
 • OC zawodu
 • Ubezpieczenia Rolne

Ubezpieczenie domu, mieszkania i nie tylko!

Popularnymi ubezpieczeniami majątkowymi są ubezpieczenie domu oraz ubezpieczenie mieszkania.
Z tych ubezpieczeń korzystają właściciele (stałe zameldowanie nie jest warunkiem koniecznym) domów, mieszkań, budynków wolno stojących, pomieszczeń gospodarczych, garaży, domku letniskowego a nawet domów i budynków w budowie. Ubezpieczenie domu, budynków lub mieszkań obejmuje ochroną nie tylko mury ale również tzw. mienie ruchome takie jak sprzęt AGD i RTV, meble oraz rzeczy wartościowe i osobiste. W ochronę ubezpieczenia wchodzić mogą również ogrodzenia, chodniki i kostka brukowa przed budynkami, architektura ogrodowa, zawartość pomieszczeń gospodarczych lub garażu.

Dlaczego warto porównać oferty?

Tego typu ubezpieczenia majątkowe posiadają w swoich ofertach wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające w Polsce, jednakże różnią się one zakresem ubezpieczenia oraz wysokością składek. Dlatego warto porównać kilka ofert aby sprawdzić, która bardziej odpowiada naszym potrzebom. 

Zakres ubezpieczenia dobierany indywidualnie, bazuje na składowych ubezpieczeń m.in. od:

 • od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • od stłuczenia szyb i innych przedmiotów,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,

Inne ubezpieczenia to m.in.:

 • Następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Sprzętu elektronicznego,
 • Assistance domowy.

Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest również indywidualnie i zależy od wartości na jaką chcemy ubezpieczyć dom, mieszkanie, budynku lub ich zawartość. Na kwotę składki również wpływa rodzaj konstrukcji budynku (palna, niepalna), przeznaczenie, a także lokalizacja.

Co to jest Assistance domowy?

Ubezpieczenia Assistance domowy jest niezwykle przydatne w różnego rodzaju przykrych sytuacjach jakie mogą mieć miejsce w domu (kradzież, utrata domu, awaria, nagła choroba). Dzięki temu ubezpieczeniu możesz mieć pewność, że 24 godziny na dobę oraz 365 dni w roku (zatem nawet w niedziele i święta!) zostanie Ci udzielona pomoc techniczna, informatyczna lub prawna. Sytuacje, w ramach jakich udzielana jest pomoc realizowane są w następujących wariantach:

Wariant Standard - pomoc techniczna w domu i usługi informacyjne
Wariant Premium - Zakres Wariantu Standard rozszerzony o pomoc medyczną w Polsce i serwis prawny
Wariant VIP - zakres Wariantu Premium rozszerzony o usługi concierge i serwis informatyczny - nowość na rynku!.

Szczegółowe dane zawiera tabela tutaj.

Ubezpieczenie firm


To ubezpieczenie dedykowane jest firmom, przedsiębiorcom pozostającym w spółce lub prowadzącym własną działalność gospodarczą niezależnie od jej profilu. Dzięki ubezpieczeniu zadbasz o to, aby firma oraz znajdujący się w niej pracownicy byli bezpieczni a Twoja firma działała sprawnie. Przedmiotem ubezpieczenia firmy są:

 • środki trwałe (maszyny, budynki, sprzęt biurowy, wyposażenie firmy)
 • środki obrotowe (produkty zbywalne)
 • pracownicy (grupowo)
 • nakłady inwestycyjne, środki pieniężne

Zakres ochrony ubezpieczenia to:

 • OC za szkody majątkowe, finansowe i osobowe
 • ryzyko wystąpienia ognia, zalania i innych zdarzeń losowych
 • ryzyko kradzieży lub dewastacji
 • ryzyko awarii
 • ryzyko wprowadzenia na rynek towaru wadliwego
 • ryzyko transportowe
 • ryzyko budowlane

Dodatkowa ochrona dla firm

Dodatkowo możliwe jest wykupienie ubezpieczenia Assistance dla firmy lub np. OC dla członków zarządu, które ochroni przed skutkami źle podjętych decyzji finansowych, które mogłyby doprowadzić do upadku spółki. Dla firm transportowych oprócz ubezpieczenia komunikacyjnego Floty istnieje także możliwość ubezpieczenia samego transportu w kraju. Dzięki temu, to co przewozi Twoja firma jest objęte ochroną od uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia. Ubezpieczenie Ochrona Prawnej Wierzytelności zapewnia sprawdzenie wiarygodności współpracujących z Tobą firm oraz skuteczne dochodzenie roszczeń od dłużników.

Ubezpieczenie od utraty dochodu

Ta forma ubezpieczenia przeznaczona jest dla członków zarządu spółek. Gwarantuje ono zabezpieczenie finansowe, w razie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy członków zarządu. Ubezpieczenie chroni kierownictwo, które zatrudnione może być zarówno o umowę o pracę lub w oparciu o kontrakt. Zaletą tego ubezpieczenia jest możliwość wypłaty miesięcznego wynagrodzenia przez okres do 3 lat. Dodatkowo, można dobrać inne elementy ochrony w zależności od indywidualnych potrzeb.

Kto musi posiadać OC zawodu?

Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy dla takich grup zawodowych, jak m.in.: adwokaci, radcy prawni, zarządcy nieruchomościami oraz zawody o dużej specjalizacji, które mogą narazić na dotkliwą szkodę swoich klientów. Wszystkie profesje, dla których wymaga się takiego ubezpieczenia wymieniono w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Finansów.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Odpowiedzialność taka dotyczy zarówno szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich, jaki i strat finansowych, jakie poniosły i poniosą w wyniku danej szkody.

Profesjonaliści innych zawodów mogą takie ubezpieczenie wykupić dobrowolnie.

Obowiązkowe OC Rolnika

OC Rolnika jest ubezpieczeniem, którego obowiązek posiadania nakłada ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W myśl tej ustawy, takie ubezpieczenie musi mieć każdy, kto posiada działalność rolniczą, jest właścicielem użytków rolnych o powierzchni 1 ha i opłaca podatek rolny. Polisa zawierana jest na okres 1 roku i wznawiana jest automatycznie.

Ubezpieczeniem objęty jest właściciel gospodarstwa oraz wszystkie osoby, które w jego gospodarstwie są zatrudnione. Istotny jest fakt, że to ubezpieczenie obejmuje także pojazdy wolnobieżne będące w posiadaniu rolnika. W zakres ubezpieczenia rolnika wchodzą także:

 • budynki gospodarstwa
 • budynek mieszkalny
 • uprawy rolne
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • ochrona prawna związana z kosztami sądowniczymi

Ubezpieczenie Upraw Rolnych

jest obowiązkowe dla tych rolników, którzy pobierają tzw. dopłaty bezpośrednie. Są oni zobowiązani do ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw do dn. 30 czerwca każdego roku. Należy pamiętać, że 50% tego ubezpieczenia pokrywa Państwo.

Ubezpieczenie budynków

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które reguluje Ustawa. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki (mury, związane z nimi instalacje, dach i powłoki malarskie) o powierzchni powyżej 20 m2, które pokryte są dachem, o przeznaczeniu: mieszkalnym, inwentarskim, magazynowym (spichlerze, stodoły) oraz innym gospodarczym (szopy, garaże).

Polisa ma na celu ochronę budynków przed następstwem takich zdarzeń, jak: ogień, huragan, powódź, grad, opad śniegu, lawina lub eksplozja.

Ochrona Prawna

Ta forma ubezpieczenia skierowana jest do rolników i przedsiębiorców rolnych, którzy potrzebują fachowej pomocy i reprezentowania swoich interesów w sądzie. Szeroki zakres ubezpieczenia obejmuje koszty sądowe, wynagrodzenia profesjonalistów, opiekę Adwokata lub Radcy Prawnego, telefoniczne porady. Istotny jest fakt, że ubezpieczenie to nie ma okresu karencji oraz limitu ilości spraw w ramach jednej polisy.

tel-1

tel-2

lokalizacja

kontakt

Logos mobile 1

Logos mobile 1